W ramach pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci oferujemy:

Diagnoza:
  • diagnozę możliwości poznawczych w wieku przedszkolnym, ich sprawności psychomotorycznych, będących podstawą elementarnych umiejętności szkolnych i rozwoju emocjonalno-społecznego,
  • diagnozę zdolności intelektualnych i rozwoju poszczególnych funkcji percepcyjno-motorycznych w wieku szkolnym, poziomu opanowania podstawowych umiejętności szkolnych w zakresie czytania, pisania, liczenia oraz rozwoju emocjonalno-społecznego,
  • diagnozę przyczyn specyficznych trudności w nauce,
Terapia:
  • pomoc psychoterapeutyczna dla dzieci nieśmiałych, z wysoką wrażliwością emocjonalną, lękowych, nadpobudliwych psychoruchowo i mających inne problemy w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym,
  • pomoc w przezwyciężaniu trudności wychowawczych, analiza zachowań „trudnych”, formułowanie zaleceń do pracy wychowawczej,
  • pomoc w problemach w relacji rodzic-dziecko,
  • spotkania psychoedukacyjne i rozmowy wspierające dla rodziców