Find the money for essays to ace your assessments with hovering shades. Our legitimate professional people will use the quickest opportunity to deal with your output deadlines and produce subject material of the best academic writing

Terapia pedagogiczna – pomoc w przezwyciężeniu trudności szkolnych

Terapię pedagogiczną, zwaną dawniej reedukacją, prowadzimy w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Są to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, a także wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach w takim stopniu, aby móc zapewnić dziecku optymalne funkcjonowanie w wymiarze szkolnym i społeczno-emocjonalnym.

Celem prowadzonej terapii pedagogicznej jest:

  • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych,
  • usuwanie lub minimalizowanie deficytów rozwojowych będących bezpośrednią przyczyną niepowodzeń szkolnych,
  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych oraz stymulowanie rozwoju poszczególnych sprawności (czytania, pisania, liczenia), dających szansę na osiąganie sukcesów edukacyjnych,
  • przywrócenie prawidłowych postaw uczniów wobec nauki, wzbudzanie motywacji do obowiązków szkolnych i satysfakcji z efektów pracy własnej uczniów
    eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji – dzieci wymagają wyrównywania braków w sferze psychicznej w skutek doświadczania negatywnych ocen i kar, a więc zainteresowanie ich tym co jest dla nich atrakcyjne i możliwe do osiągnięcia oraz dostrzeganie uzdolnień, sukcesów i pozytywnych cech.

Odpowiednio wczesna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i terapia pedagogiczna jest szczególnie ważna na początku kariery szkolnej dziecka.

Czas trwania: 60 minut