Our United kingdom essay article writing support is the perfect an among thousands of other folks you achieved on the road. You can offer you a full group of essay simply writing products and services you need uk essays

Terapia Integracji Sensorycznej przeznaczona jest głównie dla dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym w wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym, doświadczających trudności w przedszkolu lub szkole (w tym dzieci z grupy ryzyka „dysleksji”, nadpobudliwych, nadruchliwych), ale także dla dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, niedowidzących oraz niepełnosprawnych intelektualnie.

Terapia odwołująca się do integracji sensorycznej obejmuje kilka poziomów oddziaływania i zwykle nie zaczyna się i nie kończy na sali terapeutycznej. Zwykle początkiem terapii jest spotkanie z rodzicami kończące proces diagnozy. Podczas tego spotkania diagnosta nie tylko stwierdza i omawia typ zaburzeń integracji sensorycznej ale rozpoczyna długi proces wyjaśniania zachowań dziecka w relacji do stwierdzonych zaburzeń integracji sensorycznej. Ten proces wyjaśniania kontynuowany jest zwykle przez terapeutę przez cały okres terapii dziecka.

Diagnoza Integracji Sensorycznej to badanie dziecka pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej. Może je przeprowadzić jedynie wykwalifikowany terapeuta SI.