Kurs MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), czyli redukcji stresu na bazie uważności.

Najpopularniejszy na świecie program rozwoju uważności nazywa się Mindfulness Based Stress Reduction, w skrócie MBSR. Opracował go w 1979 r. Jon Kabat-Zinn, neurobiolog z University of Massachusetts w USA. Metodyka wypracowana przez Kabat-Zinna oparta jest na świeckich technikach medytacyjnych.

Rosnący zbiór badan naukowych prowadzonych na Amerykańskich i Europejskich uczelniach i w ośrodkach medycznych wskazuje jednoznacznie na pozytywny wpływ medytacji uważności na zmniejszenie poziomu stresu oraz na pochodne od stresu choróby autoimmunologiczne. Badania z zakresu psychologii poznawczej odkryły również wyraźny wpływ praktyki uważności na zapobieganiu nawrotów depresji. Z tych badan powstala specjalistyczna wersja programu MBSR zwana MBCT, czyli Mindfulness Based Cognitive Therapy.

Z biegiem lat, medytacja uważności znajduje coraz szersze zastosowanie. Obecnie na rozwój uważności stawiają między innymi korporacje, firmy technologiczne, szkoły, oraz szpitale i kliniki zdrowia.

Trening, który krok po kroku wprowadza nas w zagadnienia uważniejszego życia i regularną praktykę. Składa się z ośmiu cotygodniowych spotkań – które trwają ok. 2-3 godziny i z praktyki wykonywanej samodzielnie między spotkaniami – na którą należy przeznaczyć ok. godziny dziennie. Dodatkowo, pod koniec kursu, organizowany jest Dzień Uważności, który obejmuje wspólną, kilkugodzinną praktykę. Do udziału w kursie nie jest potrzebne żadne wcześniejsze doświadczenie związane z mindfulness.

10 Podstawowych korzyści z kursu:

 1. Uzyskasz większą energię i entuzjazm do życia,
 2. Wykształcisz umiejętności długotrwałego utrzymania uwagi,
 3. Zwiększysz zdolność do koncentracji i poprawy pamięci,
 4. Nabierzesz odwagi by wnikliwiej obserwować siebie i zauważać swoje rutynowe reakcje i zachowania,
 5. Rozwiniesz umiejętność objęcia uwagą tych obszarów ciała, umysłu, relacji, które tego najbardziej potrzebują,
 6. Lepiej radzić  Sobie będziesz z uporczywymi myślami i z trudnymi emocjami,
 7. Poprawisz samoakceptację, pewność siebie oraz życzliwość dla siebie i innych,
 8. Odzyskasz dobre samopoczucie i równowagę wewnętrzną,
 9. Poprawisz relacje towarzyskie, rodzinne, zawodowe,
 10. Zwiększysz odporność na stres i poprawisz samopoczucie.

 Korzyści

 • Wzrost umie­jęt­no­ści ra­dze­nia so­bie w stre­su­ją­cych sy­tu­acjach,
 • Zmniej­sze­nie fi­zycz­nych i psy­cho­so­ma­tycz­nych ob­ja­wów stre­su,
 • Umie­jęt­ność uważ­nej ob­ser­wa­cji po­ja­wia­ją­cych się my­śli, emo­cji i zdol­ność świa­do­me­go za­rzą­dza­nia ni­mi,
 • Po­pra­wa zdol­no­ści kon­cen­tra­cji,
 • Zwięk­sze­nie zdol­no­ści do re­lak­su,
 • Zwięk­sze­nie pew­no­ści sie­bie i sa­mo­oce­ny,
 • Wzmoc­nie­nie po­sta­wy ak­cep­ta­cji sie­bie i in­nych oraz nie­osą­dza­ją­ce na­sta­wie­nie wo­bec sie­bie sa­me­go i oto­cze­nia,
 • Lep­sze re­la­cje z in­ny­mi,
 • Wzrost ak­tyw­no­ści ży­cio­wej i ra­do­ści ży­cia.

         Każda chwila niesie nowe możliwości

 Czego uczymy się dzięki praktyce uważności?

 • Pro­ce­su ak­tyw­ne­go sku­pia­nia uwa­gi,
 • Do­świad­cza­nia po­czu­cia wła­snej sku­tecz­no­ści i i po­sta­wy ak­tyw­nej w prze­ci­wień­stwie do pa­syw­nej,
 • Kon­struk­tyw­ne­go ra­dze­nia so­bie z pro­ble­ma­mi,
 • Wy­ra­bia­nia w so­bie nie­osą­dza­ją­cej i ak­cep­tu­ją­cej po­sta­wy,
 • Ży­we­go kon­tak­tu z do­świad­cza­niem rze­czy­wi­sto­ści tu i te­raz,
 • Uważ­ne­go ra­dze­nia so­bie z na­tło­kiem my­śli, trud­ny­mi emo­cja­mi, bó­lem itp.,
 • Prze­ciw­dzia­ła­nia roz­pro­sze­niu umy­słu,
 • Wzmac­nia­nia si­ły kon­cen­tra­cji,
 • Do­stę­pu do po­sta­wy ce­chu­ją­cej się bez­stron­no­ścią, spo­ko­jem i we­wnętrz­ną sta­bil­no­ścią,

 Cechy wyrabiane przez uważność:

 • To­le­ran­cja emo­cjo­nal­na,
 • Spo­strze­gaw­czość,
 • Au­to­re­flek­sja,
 • Współ­czu­cie (self-com­pas­sion),
 • Zdol­ność wy­ci­sza­nia za­mę­tu umy­słu,
 • Ja­sność umy­słu,
 • Otwar­ty umysł,
 • Pew­ność sie­bie i od­wa­ga (dzię­ki współ­czu­ciu),
 • Świe­żość i ela­stycz­ność (dzię­ki pie­lę­gno­wa­niu w so­bie „umy­słu po­cząt­ku­ją­ce­go”),
 • Wol­ność od osą­dza­nia sie­bie,
 • Wol­ność od osą­dza­nia in­nych,
 • Uf­ność,
 • Po­sta­wa ak­cep­ta­cji i nie­osą­dza­nia.

Ogólne zasady działania uważności:

 • Po­lep­sza­nie umie­jęt­no­ści uświa­da­mia­nia so­bie pro­ce­sów au­to­ma­tycz­nych (emo­cji, sche­ma­tów my­ślo­wych, wzor­ców za­cho­wa­nia),
 • De­au­to­ma­ty­za­cja na­wy­ko­wych wzor­ców my­śle­nia, od­czu­wa­nia i za­cho­wa­nia,
 • Wzmac­nia­nie umie­jęt­no­ści za­uwa­ża­nia i ob­ser­wo­wa­nia my­śli i emo­cji, za­miast utoż­sa­mia­nia się z ni­mi,
 • Wzmac­nia­nie po­sta­wy ak­cep­ta­cji,
 • Wzmac­nia­nie w so­bie sa­mo­świa­do­mo­ści i sa­mo­ob­ser­wa­cji,
 • Wzmac­nia­nie do­świad­cze­nia sa­mo­dziel­no­ści,
 • Uważ­ne po­strze­ga­nie swo­ich za­so­bów, po­zwa­la­ją­ce na ży­wy kon­takt z do­świad­cza­niem bie­żą­cej chwi­li oraz po­zy­tyw­nych aspek­tów da­nej sy­tu­acji,
 • Wy­raź­niej­sze po­strze­ga­nie przez co ży­cie sta­je się żyw­sze i barw­niej­sze.

Zapisy pod numerem telefonu:

tel. 506 040 553 lub e-mail: gabinet@stopokoi.pl

Comments
 1. Co w moim życiu zmieniło Mindfulness?
  1.W trakcie kursu oraz z materiałów, które otrzymałam od Mentorki – Ani – dowiedziałam się bardzo dużo o samej sobie.
  2. Nauczyłam siebie obserwować uważnie, dostrzegać pewne mechanizmy, które kierują moim postępowaniem.
  3. Nauczyłam się, co we mnie generuje stres i jak sobie z tym radzić
  4. Uczę się cały czas tego, aby pewne rzeczy po prostu sobie „ODPUŚCIĆ” – bo nie warto się zadręczać.
  5. Prowadzę dość regularnie „dziennik wdzięczności” – co pozwoliło mi dostrzec moje życie w innych barwach. – Bardziej pozytywnych!!! W gruncie rzeczy MAM ŚWIETNE ŻYCIE. Za tak wiele rzeczy codziennie mogę być wdzięczna.
  6. Dzięki dzienniczkowi wdzięczności patrzę na otaczającą mnie rzeczywistość bardziej optymistycznie, a z negatywnych zdarzeń wyciągam pozytywy np. Syn rozbił rozlegle kolano na rowerze – konieczne wizyty u chirurga oraz codzienna zmiana opatrunków. NIE SZKODZI – NA SZCZĘŚCIE TO TYLKO KOLANO, A NIE GŁOWA! NIE MA TEŻ SZCZĘŚLIWIE ŻADNYCH ZŁAMAŃ.
  7. Prowadzę „wewnętrzne” monologi i staram się same sobie tłumaczyć pewne zdarzenia czy też moje reakcje.
  8. W stresie staram się pamiętać o oddechu!!!
  9. Uwielbiam bodyscan. Zawsze do niego wracam, gdy mam trudny dzień lub huśtawkę nastrojów.
  10. Zwracam większą uwagę na RELACJE z ludźmi, którzy mnie otaczają.
  11. Wyostrzyły mi się zmysły: dotyk, smak, słuch.
  12. W moim życiu zapanowała większa harmonia, a ja stałam się bardziej wyciszona. Na zewnątrz na pewno bardziej promienna.

 2. Joanna Skrzyszewska

  Co zyskałam dzięki treningowi uważności Mindfulness ?
  Kurs uważności spowodował, że tempo mojego życia zmalało – po prostu zwolniłam !
  Ten trening dał mi możliwość zastanowić się, co tak naprawdę jest w moim życiu istotne. Spowodował, że większą wagę przywiązuję teraz do chwili obecnej zamiast tkwić w przeszłości, której już przecież nie mogę zmienić, lub wybiegać myślami w przyszłość, która potoczy się niezależnie od mojego planowania.
  Dostałam narzędzia, które pozwalają mi mieć lepszy kontakt ze sobą samą, ze swoimi myślami i swoim ciałem. Teraz staram się smakować każdą chwilę, cieszyć się nią, by w pełni ją wykorzystać.
  Już zauważyłam, że moje relacje z bliskimi osobami i kontakty z ludźmi stały się łatwiejsze i bardziej radosne. Zdarzające się codzienne kłopoty, są teraz mniej kłopotliwe. Wszystko dookoła mnie, moje codzienne życie – nabrało kolorów. Było to możliwe dzięki temu, że uświadomiłam sobie wiele spraw, wiele zrozumiałam, stałam się spokojniejsza i bardziej radosna.
  A wszystko za sprawą Mindfulness – kursu, cudownie poprowadzonego przez Anię, doświadczoną psychoterapeutkę, która stworzyła nam wspaniałą, wprost przyjacielską atmosferę. W niej mogłam bezpiecznie pracować nad sobą, dzielić się spostrzeżeniami i poczynić wielkie odkrycia również na własny temat.
  Bardzo jestem Ci Aniu za to wdzięczna

 3. Anna Kulpińska

  Kurs MBSR (Redukcja stresu w oparciu o uważność) daje nam bardzo przydatne i konkretne narzędzia do lepszego poznania siebie, swoich emocji, ograniczeń i automatycznych reakcji na rzeczywistość.
  Dzięki tej wiedzy łatwiej nam pracować nad sobą ale też rozumieć i akceptować innych.
  Cykl 8-tygodniowych warsztatów + codzienna praktyka w domu dały mnie niezwykłą możliwość łatwiejszej koncentracji, wyciszenia i dystansu do wielu spraw.
  Dzięki temu poziom stresu w moim codzienym życiu jest zdecydowanie mniejszy!!
  Kurs szczerze polecam a efekty, w zależności od samodzielnego praktykowania, bedą na pewno widoczne.
  Nie bez znaczenia, w przypadku tego kursu, jest osoba prowadząca; Ania Lipinska prowadzi zajęcia z ogromną delikatnością ale też stanowczością i profesjonalizmem.

Comments are closed.