Mindfulness. Trening uważności.

Mindfulness – Trenig uważności

MBSR (Mindfulness – Based Stress Reduction) to 8-tygodniowy kurs redukcji stresu w oparciu o rozwój uważności.

Mindfulness to intensywny trening, którego tematem przewodnim jest sztuka świadomego życia i praca nad świadomą zmianą naszych nawykowych, automatycznych reakcji.

W trakcie kursu, poprzez systematyczną naukę tego, jak doświadczać kontaktu z własnym ciałem oraz jak obserwować pojawiające się w nas myśli i emocje, krok po kroku rozwijamy umiejętności dostrzegania zjawisk, których zazwyczaj nie zauważamy w codziennej gonitwie.

Standardy

Zgodnie ze standardami The Center For Mindfulness In Medicine, Health Care, And Society University Of Massachusetts Medical School oryginalny kurs MBSR zawiera: bez­płat­ne spo­tka­nie z chęt­ny­mi do wzię­cia udzia­łu w kur­sie (Anna Katarzyna Lipińska 506 040 553 lub gabinet@stopokoi.pl) w trak­cie któ­re­go oma­wia­ne są szcze­gó­ły kur­su i za­sa­dy uczest­nic­twa w kur­sie;

Cykl 8 spo­tkań trwa­ją­cych od­po­wied­nio:

2-2,5h (Spo­tka­nie nr 1),

2-2,5h (Spo­tka­nia nr 2-7),

2-2,5h (Spo­tka­nie nr 8),

“Dzień Uważ­no­ści”- ca­ło­dnio­wy tre­ning uważ­no­ści pro­wa­dzo­ny mię­dzy 6 a 7 ty­go­dniem kur­su;

W trak­cie ca­łe­go pro­ce­su Uczest­nicz­ka/Uczest­nik otrzy­mu­je ma­te­ria­ły do­ty­czą­ce po­szcze­gól­nych spo­tkań (z wy­jąt­kiem Dnia Uważ­no­ści) oraz 3 na­gra­nia dźwię­ko­we z na­gra­ny­mi in­struk­cja­mi do for­mal­nych ćwi­czeń.

Poniżej znajdziesz szczegóły poszczególnych spotkań:

Mindfulness – Spotkanie 0 
Bezpłatna konsultacja indywidualna
W trak­cie kon­sul­ta­cji jest prze­strzeń na to aby:
po­roz­ma­wiać o szcze­gó­łach kur­su;
upew­nić się, że od­po­wia­da on na po­trze­by Klient­ki/Klien­ta;
pod­jąć osta­tecz­ną de­cy­zję o udzia­le/bra­ku udzia­łu w kur­sie MBSR;
usta­lić in­dy­wi­du­al­ny ka­len­darz płat­no­ści;

Mindfulness – Tydzień 1
Uważność
(Wpro­wa­dze­nie do pod­sta­wo­wych aspek­tów do­ty­czą­cych uważ­no­ści. Ćwi­cze­nie z “ro­dzyn­ką”. Uważ­ność na cia­ło. Ćwi­cze­nie “Ska­no­wa­nie cia­ła”)

Mindfulness – Tydzień 2
Postrzeganie świata i siebie
(Au­to­ma­tycz­ny pi­lot vs uważ­ność. Po­ten­cjał tkwią­cy w świa­do­mym po­strze­ga­niu. Uważ­na sa­mo­ob­ser­wa­cja. Wpro­wa­dze­nie do me­dy­ta­cji na sie­dzą­co z uważ­no­ścią na od­dech)

Mindfulness – Tydzień 3
Uważna praca z ciałem
(Uświa­da­mia­nie so­bie wła­snych moż­li­wo­ści i ogra­ni­czeń, oraz re­la­cji do cia­ła, któ­re ma­my. Wy­pra­co­wa­nie życz­li­we­go i tro­skli­we­go sto­sun­ku do wła­sne­go cia­ła. Od­czu­cia i świa­do­mość w kon­tek­ście przy­jem­nych do­świad­czeń. Uważ­na pra­ca z cia­łem)

Mindfulness – Tydzień 4
Stres
(Stres a uważ­ność. Czyn­ni­ki wy­zwa­la­ją­ce stres. Uważ­na pra­ca z cia­łem: ska­no­wa­nie cia­ła, uważ­ny ruch lub me­dy­ta­cja na sie­dzą­co z uważ­no­ścią na od­dech, do­zna­nia z cia­ła i do­świad­cza­nie cia­ła ja­ko ca­ło­ści).

Mindfulness – Tydzień 5
Uważność na myśli
(Współ­wy­stę­po­wa­nie my­śli i emo­cji. Ob­ser­wa­cja po­ja­wia­ją­cych się my­śli. Me­dy­ta­cja na sie­dzą­co z uważ­no­ścią na od­dech, do­zna­nia z cia­ła, cia­ło ja­ko ca­łość, my­śli i emo­cje).

Mindfulness – Tydzień 6
Uważność na emocje
(Ob­ser­wa­cja po­ja­wia­ją­cych się emo­cji bez utoż­sa­mia­nia się z ni­mi. Oswa­ja­nie emo­cji. Ra­dze­nie so­bie z trud­ny­mi emo­cja­mi).
Dzień Uważności
Pogłębione spotkanie ze sobą – w ciszy
(Po­głę­bie­nie prak­ty­ki).

Mindfulness – Tydzień 7
Uważna komunikacja
(Uważ­ność w na­szych re­la­cjach z in­ny­mi i kie­dy tak na­praw­dę moż­li­wa jest uważ­na ko­mu­ni­ka­cja ze świa­tem ze­wnętrz­nym).

Mindfulness – Tydzień 8
Podsumowanie 8-tygodniowej przygody z uważnością
(Uważ­no­ścio­we krót­ko- i dłu­go­ter­mi­no­we pla­ny. Co by­ło waż­ne. Co chcę kon­ty­nu­ować).

Mindfulness – czego uczymy się dzięki praktyce uważności ?

 • Pro­ce­su ak­tyw­ne­go sku­pia­nia uwa­gi,
 • Do­świad­cza­nia po­czu­cia wła­snej sku­tecz­no­ści i i po­sta­wy ak­tyw­nej w prze­ci­wień­stwie do pa­syw­nej,
 • Kon­struk­tyw­ne­go ra­dze­nia so­bie z pro­ble­ma­mi,
 • Wy­ra­bia­nia w so­bie nie­osą­dza­ją­cej i ak­cep­tu­ją­cej po­sta­wy,
 • Ży­we­go kon­tak­tu z do­świad­cza­niem rze­czy­wi­sto­ści tu i te­raz,
 • Uważ­ne­go ra­dze­nia so­bie z na­tło­kiem my­śli, trud­ny­mi emo­cja­mi, bó­lem itp.,
 • Prze­ciw­dzia­ła­nia roz­pro­sze­niu umy­słu,
 • Wzmac­nia­nia si­ły kon­cen­tra­cji,
 • Do­stę­pu do po­sta­wy ce­chu­ją­cej się bez­stron­no­ścią, spo­ko­jem i we­wnętrz­ną sta­bil­no­ścią

Mindfulness – cechy wyrabiane przez uważność:

 • To­le­ran­cja emo­cjo­nal­na,
 • Spo­strze­gaw­czość,
 • Au­to­re­flek­sja,
 • Współ­czu­cie (self-com­pas­sion),
 • Zdol­ność wy­ci­sza­nia za­mę­tu umy­słu,
 • Ja­sność umy­słu,
 • Otwar­ty umysł,
 • Pew­ność sie­bie i od­wa­ga (dzię­ki współ­czu­ciu),
 • Świe­żość i ela­stycz­ność (dzię­ki pie­lę­gno­wa­niu w so­bie „umy­słu po­cząt­ku­ją­ce­go”),
 • Wol­ność od osą­dza­nia sie­bie,
 • Wol­ność od osą­dza­nia in­nych,
 • Uf­ność,
 • Po­sta­wa ak­cep­ta­cji i nie­osą­dza­nia.

Mindfulness – zasady działania uważności:

 • Po­lep­sza­nie umie­jęt­no­ści uświa­da­mia­nia so­bie pro­ce­sów au­to­ma­tycz­nych (emo­cji, sche­ma­tów my­ślo­wych, wzor­ców za­cho­wa­nia),
 • De­au­to­ma­ty­za­cja na­wy­ko­wych wzor­ców my­śle­nia, od­czu­wa­nia i za­cho­wa­nia,
 • Wzmac­nia­nie umie­jęt­no­ści za­uwa­ża­nia i ob­ser­wo­wa­nia my­śli i emo­cji, za­miast utoż­sa­mia­nia się z ni­mi,
 • Wzmac­nia­nie po­sta­wy ak­cep­ta­cji,
 • Wzmac­nia­nie w so­bie sa­mo­świa­do­mo­ści i sa­mo­ob­ser­wa­cji,
 • Wzmac­nia­nie do­świad­cze­nia sa­mo­dziel­no­ści,
 • Uważ­ne po­strze­ga­nie swo­ich za­so­bów, po­zwa­la­ją­ce na ży­wy kon­takt z do­świad­cza­niem bie­żą­cej chwi­li oraz po­zy­tyw­nych aspek­tów da­nej sy­tu­acji,
 • Wy­raź­niej­sze po­strze­ga­nie przez co ży­cie sta­je się żyw­sze i barw­niej­sze.

 

Twoja inwestycja: 1100 zł

Kontakt: Anna Lipińska 506 040 553