Terapia pedagogiczna – pomoc w przezwyciężeniu trudności szkolnych

Terapię pedagogiczną, zwaną dawniej reedukacją, prowadzimy w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Są to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, a także wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach w takim stopniu, aby móc zapewnić dziecku optymalne funkcjonowanie w wymiarze szkolnym i społeczno-emocjonalnym.

Celem prowadzonej terapii pedagogicznej jest:

  • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych,
  • usuwanie lub minimalizowanie deficytów rozwojowych będących bezpośrednią przyczyną niepowodzeń szkolnych,
  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych oraz stymulowanie rozwoju poszczególnych sprawności (czytania, pisania, liczenia), dających szansę na osiąganie sukcesów edukacyjnych,
  • przywrócenie prawidłowych postaw uczniów wobec nauki, wzbudzanie motywacji do obowiązków szkolnych i satysfakcji z efektów pracy własnej uczniów
    eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji – dzieci wymagają wyrównywania braków w sferze psychicznej w skutek doświadczania negatywnych ocen i kar, a więc zainteresowanie ich tym co jest dla nich atrakcyjne i możliwe do osiągnięcia oraz dostrzeganie uzdolnień, sukcesów i pozytywnych cech.

Odpowiednio wczesna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i terapia pedagogiczna jest szczególnie ważna na początku kariery szkolnej dziecka.

Czas trwania: 60 minut